Reklamacje i zwroty

Data opublikowania:

Reklamacje i zwroty

6. REKLAMACJA PRODUKTU
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24
grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego
osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub
gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz.
1176 ze zm.).
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje
dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są
określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: ul. Katowicka 35 lok. 122, 61131 Poznań;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@2xldo8xl.pl;
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu
doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację –
ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym
terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Katowicka 35 lok. 122, 61131 Poznań. Jeżeli ze względu
na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby
nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w
którym Produkt się znajduje.